Bạn đã có dự định gì cho chủ nhật?
______________________
Ti vi 4k
https://t.co/6RVW7Sdklo